Trang Chủ Danh mục Bộ Tục Tạng Kinh

Danh mục: Bộ Tục Tạng Kinh

Tông Chỉ Phái Lâm Tế

Tông Chỉ Phái Lâm Tế Tống Huệ Hồng Soạn Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến - Thích Chúc Hiền *** Thiền sư Phần Dương Thiện Chiêu dạy chúng rằng: Bậc thánh xưa nói: Một...

Vạn Pháp Quy Tâm Lục

Thanh Siêu Minh Trước. Bản Việt dịch của Thích Đắc Pháp

Vật Bất Thiên Chính Lượng Luận Chứng

Minh Đạo Hoành Thuật. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước

Tứ Phần San Định Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Tống Nguyên Chiếu Trùng Định. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Trùng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu

Minh Trí Húc Tập Thích. Bản Việt dịch của Thích Đỗng Minh

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông

Minh Tằng Phụng Nghi Tông Thông. Bản Việt dịch của Nhẫn Tế

Giảng Giải Kinh Viên Giác

Minh Đức Thanh Giải. Bản Việt dịch của Thích Huyền Vi

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang Kim Cang Kinh Giải Nghĩa Đường Huệ Năng Giải Nghĩa Bản Việt dịch của Nguyên Hiển *** Kinh Kim Cương lấy vô tướng làm tông, vô trụ làm thể, diệu...

Bài mới