Bài thuyết pháp Bốn Điểm Yếu Của Người Nữ được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức, HCM) ngày 04/12/2016