Pháp thoại “Bốn Điều Phát Nguyện” do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 07-02-2017