Bài giảng Bốn Pháp An Lạc Cho Người Cư Sĩ Tại Gia do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên – TP Vinh, Nghệ An, ngày 08/12/2017

Bốn Pháp An Lạc Cho Người Cư Sĩ Tại Gia – Thích Nữ Hương Nhũ
Đánh giá