Pháp âm Bốn Pháp Căn Bản Cho Sự Tu Tập do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 19/12/2018