Bài pháp thoại Bốn Pháp Không Sầu Muộn do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 26/05/2018