Bốn sự thật – 2/2 – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Hải Ấn, Nha Trang.