Bài pháp thoại Bông Hồng Cài Áo do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Sắc Tứ Long An (Cai Lậy – tiền Giang) nhân đại lễ Vu Lan

Đánh giá