Bài pháp thoại: Buông Bõ Chấp Ngã Là Hạnh Phúc Đích Thực (66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời 3(22-33) do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 30/12/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7038,66-cau-thien-ngu-lam-thay-doi-cuoc-doi-03-22-33-Buong-bo-chap-nga-la-hanh-phuc-dich-thuc.tsph