Thầy Thich Nhật Từ Giảng tại chùa Tường Vân, ngày 31/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-cach-thuc-to-chuc-khoa-tu-gioi-tre/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com