Bài pháp thoại Cảm Ứng (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong  Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu, tại chùa Tam Bảo (Na Uy), ngày 01.07.2017