Bài pháp thoại Căn Bản Cho Người Tu Phật do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội – TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long), ngày 07/05/2018

Căn Bản Cho Người Tu Phật – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá