Bài pháp thoại Cầu Phước do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phổ Đức (Calgary), ngày 29-05-2018