Bài pháp thoại Chấn chỉnh tăng đoàn do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Thiên Bửu Tháp (H. Long Điền – BRVT) ngày 06-07-2018

Đánh giá