Bài pháp thoại Chân Dung Đức Phật phần 1 do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu II (Tỉnh Đồng Nai), ngày 11/16/2014