Bài pháp thoại Chân Dung Đức Phật phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu II (Tỉnh Đồng Nai), ngày 14/12/2014

Chân Dung Đức Phật phần 2 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá