Bài pháp thoại Chân Dung Đức Phật phần 3 do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu II (Tỉnh Đồng Nai), trong khóa huân tu lần 18

Đánh giá