Bài pháp thoại Chân Dung Đức Phật phần 4 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu II (Tỉnh Đồng Nai), trong khóa huân tu lần 19

Chân Dung Đức Phật phần 4 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá