Bài pháp thoại Chân Dung Đức Phật phần 5 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu II (Tỉnh Đồng Nai), trong khóa huân tu lần 21

Đánh giá