Bài pháp thoại Chân Tâm do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Quảng Sơn (H. Đức Linh – T. Bình Thuận)

Đánh giá