Pháp âm Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long – T. Vinh Long) ngày 10/11/2018