Pháp thoại Chánh Niệm Với Quán Vô Thường, Quán Lìa Tham, Quán Đoạn Diệt Và Buông Xả do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền cho người bận rộn kỳ 4, tại chùa Giác Ngộ ngày 01-09-2018