Bài giả “Chỉ Có Một Con Đường” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Giác Minh Tự (Chùa Dơi – xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) ngày 12/05/2013 (03/04/Quý Tỵ)

Download MP3

Đánh giá