Chung một niềm vui. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 10-10-20077. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2053,Chung-mot-niem-vui.tsph