Bài pháp thoại Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau Bằng Chánh Tri Kiến do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X.  Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 29/04/2018