Chuyển Hóa Tâm Thức. Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Duyên & Quang – Hoa Kỳ, ngày 17/06/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1931,Chuyen-hoa-tam-thuc.tsph