Bài pháp thoại “Chuyển Hóa Thói Quen” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Ichodanchi (Nhật Bản) ngày 17/09/2012 (02/08/Nhâm Thìn)