Bài thuyết pháp Chuyển Mê Khai Ngộ do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Linh Quang Tịnh Xá (Quận 4 – HCM)

Chuyển Mê Khai Ngộ – Thích Thiện Thuận
Đánh giá