Bài pháp âm Có Chăng Ý Trời do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Thiên Hòa Ni Tự (Bình Dương)

Đánh giá