Bài thuyết pháp Có Lắng Mới Nghe do Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Quán Thế Âm (Đan Mạch), ngày 08-06-2017

Có Lắng Mới Nghe – Thích Pháp Hòa
Đánh giá