Bài thuyết pháp Có và Không do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Hậu (Úc Châu)

Có và Không – Thích Thiện Thuận
Đánh giá