Bài pháp thoại Có và Không do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Hậu (Úc Châu)