Bài thuyết pháp Cõi Đi Về phần 1 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Di Lặc (Quận Bình Tân – HCM)

Đánh giá