Bài thuyết pháp Con Đường Chuyển Hóa do Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hương Sơn, Đà Nẵng trong ngày Khóa tu phật pháp

Đánh giá