Bài thuyết pháp “Con Đường Xưa Em Đi” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Pháp Quốc) ngày 03/11/2013 (01/10/Quý Tỵ)