Bài pháp thoại Con Lớn Rồi Là Lúc Yêu Thương Héo Úa do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Bái Đính (Ninh Bình)