Bài pháp thoại Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới  do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Bửu Nghiêm (X. Tân Nhuận Đông – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 09/05/2018