Bài pháp thoại Cốt Lõi Của Sự Tu Hành do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Tiên Long Cổ Tự (X. Mỹ Đức Tây – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 31/03/2018

Cốt Lõi Của Sự Tu Hành – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá