Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/04/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5399,Cu-Tran-Phu-10-Trong-nha-co-bau-thoi-tim-kiem.tsph

Cư Trần Phú 10: Trong nhà có báu thôi tìm kiếm – Thích Nhật Từ
Đánh giá