Bài thuyết pháp “Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phước Tường (Úc Châu) ngày 31/10/2009 (14/09/Kỷ Sửu)

Download MP3

Đánh giá