Bài thuyết pháp “Của Ít Lòng Nhiều (Small Devotion Big Heart)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân ngày 13/02/2014 (14/01/Giáp Ngọ)

Download MP3

Đánh giá