Bài thuyết pháp “Của Ít Lòng Nhiều” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân ngày 13/02/2014 (14/01/Giáp Ngọ)

Download MP3

Của Ít Lòng Nhiều – Thích Phước Tiến
4.9 (97.06%) 163 votes