Bài pháp thoại Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca được thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh), ngày 01-05-2017