Cứu Mình Giúp Người – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 07/09/2007.