Bài pháp thoại “Đã Biết Vô Thường Sao Còn Đau Khổ” do đại đức giảng sư Thích Thiện Tuệ thuyết giảng ngày 05/12/2016 (07/11/Bính Thân) tại chùa Phú Đức (Nha Trang, Khánh Hòa)