Bài pháp âm “Đại Bi Thập Chú phần 1” do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 1/9/2012