Bài thuyết pháp “Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Great Hero And Great Power Of Avalokitesvara Bodhisattva)” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Quan Âm Phật Đài (Huế) ngày 14/07/2014 (18/06/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh