Đại Hùng – Đại Lực trong đạo Phật là một sức mạnh tuyệt vời. Là những người có bản lĩnh, có đủ khả năng để kiềm chế tất cả những nhu cầu dục lạc, tham ái, dám từ bỏ lợi ích bản thân để sống cho lợi ích của số đông.