Bài pháp âm Đấng Điều Ngự do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 4/16/2008

Đấng Điều Ngự – Thích Thiện Thuận
Đánh giá