Bài pháp thoại “Đạo Lý Gia Đình Việt Nam” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2560 – DL 2016