Pháp thoại Đạo Lý Làm Người do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 24/08/2018